Přejít na informace o produktu
1 z 6

E-book

Monitoring znečištění okolí silničních komunikací v souvislosti se zimní údržbou dopravní infrastruktury

Monitoring znečištění okolí silničních komunikací v souvislosti se zimní údržbou dopravní infrastruktury

Běžná cena 0,00 Kč
Běžná cena Výprodejová cena 0,00 Kč
Sleva Vyprodáno
Včetně daní.

Při hodnocení vlivů variant chemické údržby na životní prostředí lze v principu po stránce metodické (nikoliv procesní) vycházet z přístupů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění. Základní je hodnocení přímých vlivů, které záměr vyvolá na bezprostředně dotčených složkách životního prostředí. Dále jsou zde zahrnuté evidentní nepřímé vlivy, které se ve vazbě na hodnocený záměr odehrávají na jiných lokalitách. Zcela zásadní skutečností je, že je nezbytné posuzovat vliv na všechny složky životního prostředí a teprve na základě komplexního hodnocení rozhodovat o celkové přijatelnosti. Posuzovány a vzájemně porovnávány musí být všechny reálné varianty, včetně varianty nulové. Po stránce technologické se zde jedná o dva základní přístupy: chemický a inertní posyp (a jejich kombinace). V metodice je uveden obecný rozbor vlivů na jednotlivé složky životního prostředí včetně uvedení praktických příkladů, tak jak je popisuje zákon EIA. Uváděny jsou vždy faktory, které podporují, nebo naopak brání aplikaci příslušného postupu. Dále metodika obsahuje návrh metodických kroků pro celkové rozhodování o optimální variantě.

Metodika byla vytvořena za státní podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Národní program udržitelnosti I, projektu Dopravní VaV centrum (LO1610).


Zobrazit veškeré podrobnosti

Detail

Autor

  • Ličbinský R.
  • Anděl P.
  • Hegrová J.
  • Štulířová J.

Obsah

1. Cíl metodiky

2. Základní rozbor problematiky

3. Metodická část
3.1. Obecné zásady monitoringu zimní údržby
3.2. Vliv na obyvatelstvo
3.3. Vliv na hlukovou situaci
3.4. Vliv na ovzduší
3.5. Vliv na vodu
3.6. Vliv na půdu a horninové prostředí
3.7. Vliv na flóru, faunu a ekosystémy
3.8. Vliv na krajinu
3.9. Vliv na archeologické a kulturní památky

4. Postup při rozhodování o variantách zimní údržby
4.1. Hlavní zásady při rozhodování o variantách zimní údržby
4.2. Metodické pomůcky pro rozhodovací proces
í přijatelnosti chemické zimní údržby

5. Srovnání novosti postupů
5.1. Současný stav poznání v odborné literatuře
5.2. Přehled zahraničních trendů v používání posypových materiálů

6. Popis uplatnění certifikované metodiky

7. Ekonomické aspekty

Dedikace

Metodika byla vytvořena za státní podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu Národní program udržitelnosti I, projektu Dopravní VaV centrum (LO1610).

Tiráž